Σύσταση Εταιρείας ΙΚΕ

Τι είναι η εταιρεία ΙΚΕ;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι ένας σχετικά νέος τύπος εταιρείας που εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία το 2012. Αποτελεί μια εταιρεία με κεφάλαιο (κεφαλαιουχική εταιρεία), στην οποία η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στην αξία του εισφερθέντος εταιρικού κεφαλαίου τους. Την πλήρη ευθύνη φέρει ο Διαχειριστής αυτής. Η ΙΚΕ μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα με τη σύσταση εταιρείας ΙΚΕ

Η δημιουργία μιας εταιρείας ΙΚΕ προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις, μερικά από τα πιο σημαντικά είναι:

 • Ευέλικτη Δομή: Το μοντέλο της ΙΚΕ προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση και οργάνωση της εταιρείας, με λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες σε σύγκριση με τις ΕΠΕ & ΑΕ.
 • Ελάχιστες Απαιτήσεις Κεφαλαίου: Η ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο μόνο 1 ευρώ, και οι εισφορές γίνονται δεκτές και σε είδος (π.χ. περιουσιακά στοιχεία). Αυτό την καθιστά ιδανική επιλογή για startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Περιορισμένη Ευθύνη: Οι εταίροι μιας ΙΚΕ ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που έχουν συνεισφέρει, προστατεύοντας την προσωπική τους περιουσία.
 • Φορολογική Μεταχείριση: Οι ΙΚΕ φορολογούνται με σταθερό συντελεστή 22% επί των κερδών, ο οποίος είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και με 5% φόρο μερισμάτων για τη διανομή των κερδών προς τους εταίρους της.
 • Ιδανική για startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Προσφέρει ευέλικτη δομή και προσιτή υλοποίηση.
 • Εύκολη και γρήγορη ίδρυση: Η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών μέσω του gov.gr απλοποιεί τη διαδικασία. Ευρεία αποδοχή: Αναγνωρίζεται από το ελληνικό επιχειρηματικό και τραπεζικό σύστημα. Δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων: Η νομική μορφή της ΙΚΕ ενισχύει την αξιοπιστία σας προς επενδυτές.

Σύγκριση της εταιρείας ΙΚΕ με άλλες νομικές μορφές

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας που συγκρίνει την ΙΚΕ με άλλες κοινές μορφές επιχειρήσεων στην Ελλάδα:

Βήματα για ίδρυση ΙΚΕ Οδηγός για ομαλή και γρήγορη σύσταση της εταιρείας σας.

Σύσταση Εταιρείας ΙΚΕ – Διαδικασία

Η ίδρυση μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας στην Ελλάδα περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Φάση Προετοιμασίας:

 • Έλεγχος Επωνυμίας: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η επιθυμητή επωνυμία για της εταιρείας σας είναι διαθέσιμη. Αυτό γίνεται μέσω του Κεντρικού Μητρώου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).
 • Σύνταξη Καταστατικού: Το καταστατικό της ΙΚΕ είναι το θεμελιώδες έγγραφο που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας. Πρέπει να συνταχθεί από συμβολαιογράφο και να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η επωνυμία, η έδρα, το αντικείμενο των εργασιών, οι εταίροι και το μετοχικό κεφάλαιο.
 • Προαιρετικό: Επιλογή Τυποποιημένου Καταστατικού: Υπάρχει η επιλογή να χρησιμοποιήσουν και το πρότυπο καταστατικό μέσω της πλατφόρμας e-ΥΜΣ (e-One Stop Shop), που αναφέρει τις βασικές διατάξεις, εξοικονομώντας τα έξοδα νομικής ή συμβολαιογραφικής πράξης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Η διαδικασία ίδρυσης μιας ΙΚΕ απαιτεί τη συγκέντρωση των εξής εγγράφων:

 • Αντίγραφα των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των εταίρων.
 • Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των εταίρων.
 • Αποδεικτικό κατοικίας των εταίρων.
 • Το καταστατικό της ΙΚΕ, εάν έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο.
 • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την απουσία κωλυμάτων για τους εταίρους και τους διαχειριστές.

Διαδικασία Εγγραφής:

 • Δημιουργία Λογαριασμού στην e-ΥΜΣ: Ανοίξτε λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/) για την διαδικασία σύστασης της εταιρείας.
 • Υποβολή Αίτησης Σύστασης: Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση, επισυνάπτοντας το καταστατικό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση εξετάζεται από αρμόδιο υπάλληλο του Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος προχωρά σε τυχόν διορθώσεις ή αποστέλλει αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης.
 • Καταβολή Τελών: Κατά την υποβολή της αίτησης, καταβάλλεται ένα παράβολο ίδρυσης. Υπάρχουν επιπλέον κόστη και τέλη που σχετίζονται με τη διαδικασία.
 • Έγκριση Αίτησης και Έκδοση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.: Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και γίνουν οι απαραίτητες καταχωρήσεις, η ΙΚΕ σας αποκτά μοναδικό Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

Σημαντική Σημείωση: Η διαδικασία ίδρυσης μιας ΙΚΕ μπορεί να αποβεί περίπλοκη για μη φοροτεχνικούς. Συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλεύεστε έναν λογιστή καθ’ όλη τη διαδικασία για να εξασφαλίσετε την ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση της.

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις και Φορολογικές υποχρεώσεις ΙΚΕ. Φόρος εισοδήματος, μερίσματα, ασφαλιστικές εισφορές.

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις και Φορολογικές Υποχρεώσεις για τη σύσταση εταιρείας ΙΚΕ

Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ΙΚΕ είναι η δυνατότητα ίδρυσης με ελάχιστο κεφάλαιο μόλις 1 ευρώ. Αυτό μπορεί να είναι σε μετρητά ή περιουσιακά στοιχεία (π.χ., εξοπλισμός, πνευματική ιδιοκτησία), προσφέροντας ευελιξία στις επιχειρήσεις κατά την έναρξη. Οι εισφορές στο κεφάλαιο πρέπει να πιστοποιούνται από λογιστή ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο.

Φορολογική Μεταχείριση

 • Φόρος Εισοδήματος: Οι ΙΚΕ υπόκεινται σε ετήσιο φόρο εισοδήματος με συντελεστή 22% επί των κερδών τους.
 • Φόρος Μερισμάτων: Σε περίπτωση διανομής μερισμάτων στους εταίρους, υπάρχει φόρος μερισμάτων 5% επί των διανεμόμενων κερδών.

Σημείωση: Όπως όλες οι εταιρείες στην Ελλάδα, οι ΙΚΕ υποχρεούνται σε προκαταβολές φόρου στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ο λογιστής θα σας κατευθύνει στο ακριβές ποσό και τις προθεσμίες καταβολών.

 • Ασφαλιστικές Εισφορές:
  • Οι Διαχειριστές της εταιρείας: Ο διαχειριστής της ΙΚΕ υποχρεούται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης). Οι διαχειριστές μπορούν να επιλέξουν την ασφαλιστική τους κλάση βάσει της οποίας υπολογίζονται οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές τους.
  • Εταίροι Χωρίς Διαχειριστικά Καθήκοντα: Δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Η ίδρυση μιας ΙΚΕ μπορεί να είναι περίπλοκη. Η Value For Money Advisory διαθέτει την εμπειρία και τις γνώσεις για να διασφαλίσει την ομαλή και επιτυχή σύσταση της εταιρείας σας, εξοικονομώντας σας χρόνο και κόπο.

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Υποχρέωση Τήρησης Βιβλίων: Οι ΙΚΕ, ως κεφαλαιουχικές εταιρείες, υποχρεούνται στη σύνταξη ισολογισμού και στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).
 • Λογιστική Παρακολούθηση: Απαραίτητη η συνεργασία με εξειδικευμένο λογιστή, καθώς η ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας και η εφαρμογή της στις ΙΚΕ μπορεί να είναι περίπλοκη. Ένας λογιστής θα διασφαλίσει την έγκυρη και έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σας απέναντι στις φορολογικές αρχές.

Ευθύνη Διαχειριστή ΙΚΕ

Ο διαχειριστής μίας ΙΚΕ φέρει πλήθος ευθυνών, οι οποίες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες:

Ευθύνη έναντι της ίδιας της εταιρείας:

Οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια προς όφελος της εταιρείας. Ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στην εταιρεία από αθέμιτες ενέργειες ή παραλείψεις. Υποχρεούται να τηρεί τα στοιχεία της εταιρείας, τα βιβλία και τα λογιστικά αρχεία. Πρέπει να συγκαλεί τακτικά τις συνελεύσεις των εταίρων και να ενημερώνει για την πορεία της εταιρείας.

Ευθύνη έναντι της Φορολογικής Διοίκησης:

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Οφείλει να υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις και να καταβάλλει τους φόρους εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων, ευθύνεται αλληλεγγύως με την εταιρεία για τυχόν πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις.

Ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών:

Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της εταιρείας. Σε περίπτωση μη καταβολής, ευθύνεται αλληλεγγύως με την εταιρεία για τυχόν πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις.

Ευθύνη έναντι τρίτων:

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι τρίτων για ζημιές που προκαλούνται από αδικοπραξίες που τελούνται από την εταιρεία. Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας να καταβάλει αποζημίωση, ο διαχειριστής μπορεί να ευθύνεται ατομικά. Συνοψίζοντας, ο διαχειριστής μίας ΙΚΕ φέρει σημαντικό φορτίο ευθυνών. Είναι σημαντικό να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του και να ενεργεί με σύνεση και επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της εταιρείας, των εταίρων και των τρίτων.

Σημαντική Σημείωση: Η έκταση της ευθύνης του διαχειριστή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι διατάξεις του καταστατικού, οι ειδικές νομοθετικές διατάξεις και οι συνθήκες κάθε περίπτωσης.

Εταιρεία ΙΚΕ – Μειονεκτήματα

Μαζί με τα πλεονεκτήματα, είναι κρίσιμο να εξετάζουμε και τα μειονεκτήματα πριν την δημιουργία ΙΚΕ.

Συγκεκριμένα:

 • Περιορισμένη δυνατότητα μεταβίβασης μετοχών: Η μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων.
 • Περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Ως μη εισηγμένη εταιρεία, η έναρξη ικε και η χρηματοδότηση ενδέχεται να είναι δυσκολότερη σε σύγκριση με άλλες εταιρικές μορφές.
 • Περιορισμένη ευθύνη: Αν και προσφέρει ασπίδα προστασίας, η προσωπική ευθύνη δεν εξαλείφεται εξολοκλήρου σε σοβαρές περιπτώσεις.
 • Έλλειψη συνέχειας: Η ΙΚΕ στερείται της συνέχειας που έχουν άλλες μορφές εταιρειών, αφού συνδέεται ισχυρά με τους εταίρους της.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

Πόσο καιρό χρειάζεται για να συστήσω μια ΙΚΕ στην Ελλάδα;

Ο χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση μιας ΙΚΕ μπορεί να ποικίλει. Με τη χρήση της πλατφόρμας e-ΥΜΣ και την προϋπόθεση ότι όλα τα έγγραφα έχουν προετοιμαστεί σωστά, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, σε περιπτώσεις σύνθετων καταστατικών ή άλλων καθυστερήσεων, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Ποιο είναι το κόστος σύστασης μιας ΙΚΕ;

Το κόστος σύστασης περιλαμβάνει διάφορες δαπάνες, όπως τα τέλη σύστασης, τα συμβολαιογραφικά έξοδα (εάν απαιτείται), τα έξοδα δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., και πιθανές αμοιβές λογιστή/δικηγόρου για την καθοδήγηση της διαδικασίας. Το συνολικό κόστος μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της ΙΚΕ σας.

Μπορεί ένας μη κάτοικος Ελλάδας να ιδρύσει μια ΙΚΕ;

Ναι, οι ΙΚΕ επιτρέπεται να συσταθούν από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή κατοικίας. Οι μη-ΕΕ εταίροι χρειάζονται άδεια παραμονής και αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Ποιοι είναι οι βασικοί φορολογικοί συντελεστές που πρέπει να γνωρίζω για μια ΙΚΕ;

Προς το παρόν, οι ΙΚΕ φορολογούνται με συντελεστή 22% επί των κερδών και 5% επί των διανεμηθέντων μερισμάτων. Το 2024 αναμένεται να εισαχθεί νέος μειωμένος συντελεστής 10% για τον φόρο εισοδήματος.

Χρειάζεται η ΙΚΕ μου να έχει λογιστή;

Αν και δεν είναι αυστηρά υποχρεωτικό, συνιστάται ανεπιφύλακτα η συνεργασία με λογιστή για τις ΙΚΕ. Αυτό διασφαλίζει τη σωστή τήρηση βιβλίων, την έγκαιρη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και τον χειρισμό των, συχνά περίπλοκων, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Στέφανος Τσιτσιμπής, MSc LinkedIn
Στέφανος Τσιτσιμπής, MSc
Expert & Member of the Special Secretariat Private Debt Management (Ministry of Finance – Hellenic Republic)

Ο Στέφανος Τσιτσιμπής είναi κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική & Λογιστική και έχει διατελέσει μια επιτυχημένη πορεία στον ιδιωτικό τομέα σε ανώτατες θέσεις, με κύριο αντικείμενο την επίβλεψη λογιστηρίων, τον σχεδιασμό και έλεγχο (planning and control) εταιρειών ως Οικονομικός Διευθυντής, τη διασφάλιση και επίβλεψη οργανισμών ως Γενικός Διευθυντής και τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού ως Διευθύνων Σύμβουλος.

επικοινωνηστε τωρα

210-6013605

6977 072064

Οι οικονομικοί σύμβουλοι της εταιρείας μας δεσμεύονται να σας παρέχουν κορυφαίες λογιστικές, οικονομικές και φορολογικές λύσεις. Ας χαράξουμε μαζί την πορεία σας προς την οικονομική σας επιτυχία.

Κλείστε online Συνάντηση