Οικονομικές - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προς Εταιρίες

Value For Money Advisory

Οικονομικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς Εταιρίες:

  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Εσωτερικός Έλεγχος
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης της επιχείρησης
  • Βραχυπρόθεσμος & Μακροπρόθεσμος Οικονομικός Σχεδιασμός Κεφαλαιακής διάρθρωσης & Διαχείρισης Κεφαλαίων Κίνησης (cash Flow)
  • Οικονομικές Αναφορές Ελέγχου (reports)
  • Ανάλυση Κόστους
  • Ανάλυση & αναδιάρθρωση Δανειακών Υποχρεώσεων
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες & μελέτες οργάνωσης & επιχειρησιακής έρευνας (business plan)