Λογιστικές /Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Προς Φυσικά Πρόσωπα

Value For Money Advisory

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες προς ιδιώτες:

    • Υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογική δήλωση)
    • Υποβολή μισθωτηρίων ακίνητης περιουσίας (βραχυχρόνιας & μακροχρόνιας μίσθωσης)
    • Δηλώσεις και μεταβολές ακίνητης περιουσίας (Ε9)
    • Αιτήσεις λήψης επιδομάτων
    • Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών