Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Προς Εταιρίες

Value For Money Advisory

Λογιστικές -Φοροτεχνικές Υπηρεσίες προς Εταιρίες:

    • Οργάνωση & επίβλεψη λογιστηρίου
    • Έλεγχος & τήρηση λογιστικών καταστάσεων & βιβλίων
    • Έλεγχος & τήρηση μισθοδοσίας
    • Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων
    • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων